El Consell aprova l’ampliació del cementiri després de quatre anys de tràmits i quatre aprovacions plenàries

Més de quatre anys ha trigat Benidorm a aconseguir el vistiplau definitiu del Consell al Pla Especial per a l’ampliació del seu cementiri, gairebé completament colmatat. L’assumpte, a més, ha hagut de passar per quatre sessions plenàries, l’última el passat 23 de febrer, abans que la Comissió Territorial d’Urbanisme donés la seva conformitat al pla un mes després.

Tot va arrencar el 28 de març de 2011, quan el primer govern d’Agustín Navarro va portar a ple sotmetre a informació pública la reserva de sòl dotacional de propietat municipal que envolta l’actual cementiri Sant Jaume, diverses parcel·les que sumen 49.468 metres quadrats i tenen la classificació de sòl no urbanitzable comú. La iniciativa partia de la peremptòria necessitat d’ampliar un servei públic que han de prestar els ajuntaments i que amb la infraestructura disponible només tenia un horitzó de vida de cinc anys més, ja que estava ocupat fins al 95% de la seva capacitat i el nombre mitjà de defuncions a la capital turística valenciana se situa al voltant de les 220 anuals. Aquesta ampliació garantia la possibilitat d’assegurar el servei altres 50 anys i com no hi va haver al·legacions, el ple va aprovar provisionalment el projecte en un altre ple el 28 de juliol del 2011.

Però sobre el Pla Especial inicialment projectat pel consistori, el Servei Territorial d’Urbanisme va requerir que es realitzaran diverses modificacions, el que va obligar a retocar ia tornar a portar a ple la seva aprovació el 29 d’octubre de 2012. Finalment, una resolució de la Consellera d’Urbanisme, Isabel Bonig, del passat 23 d’abril, a un mes de les eleccions autonòmiques, va donar per aprovat definitivament un assumpte que d’haver-se allargat més podria haver-se convertit en un problema per a la ciutat a curt termini.

En tot aquest període de temps ha estat necessari recopilar una àmplia col·lecció d’informes. En primer lloc, un del Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de data 15 de maig de 2012, en relació amb l’estudi d’integració paisatgística; l’acord de la Comissió d’Avaluació Ambiental i Territorial, de 20 de juny de 2012, de no sotmetre a avaluació ambiental estratègica aquest pla especial de reserva de terrenys per considerar que no té efectes significatius en el medi ambient; un altre informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de data 25 de gener de 2013; un més de la Direcció General de Cultura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de data 11 de gener de 2013, als efectes patrimonials; i finalment el de la Unitat de Carreteres a Alacant, de data 14 de gener de 2015, que estableix com a condició que l’accés es realitzarà per l’actual camí del cementiri, creuant la N-332 pel pas inferior del PK 140 + 930 i en cap cas podrà tenir connexió amb cap altra via que creui la traça prevista en el projecte de la Variant d’Altea. En concret, l’accés provisional des del polígon industrial PP-3.1 no podrà tenir continuïtat amb l’execució del citat projecte.

I així i tot, l’Ajuntament haurà de donar compliment a una sèrie de condicionants establerts als informes, en particular, a més dels que requereix Carreteres per a l’accés al recinte, haurà de realitzar un estudi d’inundabilitat que justifiqui que el pla no suposa l’execució de construccions vulnerables a la zona de flux preferent de les lleres afectades. I amb la urbanització del vial d’accés nord, s’haurà de completar la instal·lació d’una xarxa de sanejament d’aigües residuals d’uns 700 metres de longitud fins a una estació de bombament que elevarà l’aigua cap al pou capçalera de la xarxa existent d’aigües residuals a la urbanització del polígon industrial.

El Consell aprova l'ampliació del cementiri després de quatre anys de tràmits i quatre aprovacions plenàries
El Consell aprova l’ampliació del cementiri després de quatre anys de tràmits i quatre aprovacions plenàries

 

Fuente: http://lamarinaplaza.com/2015/06/23/el-consell-aprueba-la-ampliacion-del-cementerio-tras-cuatro-anos-de-tramites-y-cuatro-aprobaciones-plenarias/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *